Hond & Co
Positieve en persoonlijke hondenbegeleiding

Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden.
Op onze cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze klanten omgaan, schept voor u duidelijkheid wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten.

Algemeen

1. Alle tussen Hond & Co te Driel en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.

2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met Hond & Co en men is cursist vanaf het moment van inschrijving tot het einde van het overeengekomen aantal lessen.
3. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij Hond & Co.
4. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn
overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst
waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

 

Cursus

1. De vakanties worden tijdig doorgegeven aan de cursist.                                                                                                                                                      2. De cursisten dienen het cursusgeld te voldoen voor aanvang van                                                                                                                                         de cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.                                                                                                            3. Inschrijving verplicht tot betaling van de cursus. Er wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven.                                                                    4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist, dient er een dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste cursus.                                                                                                                                                                                                                                5. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door Hond & Co wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de        kosten voor het cursusmateriaal en de tot dan toe gevolgde lessen, aan de cursist gerestitueerd.                                                                            6. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en-tijden worden in overleg en naar de            mogelijkheden van Hond & Co ingepast.                                                                                                                                                                                  7. Indien een les binnen 24 uur voor aanvang van die les wordt afgezegd, vervalt het recht op inhalen.                                                                          8. Indien door ziekte of overmacht van Hond & Co lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de Hond & Co                   ingehaald  kunnen worden.                                                                                                                                                                                                            9.Hond & Co hecht veel waarde aan kwaliteit: we werken daarom graag samen met andere kwaliteitsaanbieders. We maken – uiteraard                binnen de wettelijke kaders – gebruik van uw gegevens voor facebook. Of Instagram. Door u in te schrijven voor één van onze cursussen          geeft u automatisch toestemming om uw gegevens voor dit doel te gebruiken. Heeft u hiertegen bezwaar? Geef dat dan bij ons aan, dan        houden we daar rekening mee.

 

Adviezen


1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het
    (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan Hond & Co te Driel
2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige
    ervaringen van Hond & Co te Driel
3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Hond & Co
    te Driel voor eventuele ongewenste gevolgen van de
    toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft
    aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond,
    conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.